Isikuandmete töötlemise tingimused.

Uuendatud 29.04.2018

Käesolevad Lido kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Odil Eesti OÜ, Lido Eesti OÜ või Lido Mustamäe OÜ(edaspidi Lido) poolt loodud Lido Kliendikaardi programmiga.

Kasutades Lido kliendikaardi programmi, annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Lido kliendikaardi teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Lido kliendikaardi poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on Odil Eesti OÜ registrikood 11692359, Lido Eesti OÜ registrikood 12549100, Lido Mustamäe OÜ registrikood 12732435 Juriidiline aadress Estonia pst. 9, 10143 Tallinn, Eesti, e-post kliendikaart@lido.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh.  Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st. taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;

Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus , mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi. Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;  Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole; Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Isikuandmete töötlemise osas pöörduge LIDO poole aadressil kliendikaart@lido.ee

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist): nimi ja isikukood; kontaktandmed; Kliendi poolt Kliendiga seotud Lido kliendikaardi programmi raames ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning restoranid kust ostud on sooritatud; Kliendi elukoha- või postiaadress;  Kliendi elektronpostiaadress;  Kliendi mobiiltelefoni number; Kliendi vanus ja sugu; Kliendi kasutajatunnus ja salasõna; Kliendi IP-aadress; Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed; Toodete ja teenuste kasutamise eesmärk; Teave Kliendi pereliikmete kohta; Kliendi poolt teenuses märgitud eelistused; Kliendi lemmikrestoran ja teenuses loetletud ostukuupäevad; Kliendi teenuse kasutamise ajalugu; teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta; Kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt. Facebooki kasutajatunnus; Kliendi asukoha andmed; Kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi; Kliendi profiilipilt ehk avatar; Sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:                                                                                                                                                             Lido kliendiprogrammi raames allahindluste tegemine;  Lido kliendikaardi kasutajale ülevaate koostamine kasutaja enda poolt sooritatud ostudest; turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine); tarbijaharjumuste uurimine; müügistatistika koostamine;  otseturustuse korraldamine;  et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid soovitusi; et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks; et toodet/teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks; et anda Kliendile soovitusi ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla; et saata Kliendile Kliendi nõusolekul otseturustusteateid. Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Töötleja äri- ja koostööpartneritele. Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil kliendikaart@lido.ee  Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsistega. Nõustun